사용전압:  AC 220V 60Hz

풍      속:  1단: 0.48m/sec 2단: 0.78m/sec

열풍온도:  1단: 50℃ 2단: 63.3℃

제품색상:  Luxury Matal Black+Black(럭셔리 메탈 블랙+블랙)

제품무게:  약 294g

제품크기:  270 X 120 X 150(mm)

코드길이:  1.51m

      징:  2단계 열량 조절 기능

         빠른 모발 건조를 위한 제품 디자인

         볼륨 디퓨저 사용

               스타일링 노즐 사용

         벽에 걸어서 보관 할 수 있는 걸이대 사용

              접이식 디자인

         다양한 스타일 연출을 위한 악세사리

         여행용으로 사용이 가능한 컴팩트 디자인

         여행용 가방 포함